สิงหาคม 26 2016
IMG_3473

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม (ศีลละวัด) ณ วัดชมภูพร บ้านนาหว้า ม.9

IMG_3473 IMG_3478 IMG_3509 IMG_3579

นำโดยนายปฐมพงศ์ ศิลาคม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาหนังพร้อมคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาฯ พนักงานส่วนตำบล เจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง ผู้นำชุมชนและประชาชนในพื้นที่ เข้าร่วมโครงการดังกล่าวฯ ในวันที่ 18 สิงหาคม 2559 ณ วัดชมภูพร บ้านนาหว้า ม.9และหมู่บ้านใกล้เคียง เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน นักเรียน บุคลากรในสังกัด ให้มีคุณธรรม จริยธรรม มีความซื่อสัตย์สุจริต ประพฤติปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีแก่สังคม สร้างค่านิยมที่ดีเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน เพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานและประโยชน์สุขของประชาชน