สิงหาคม 05 2016
IMG_2530

โครงการประชาอาสาปลูกป่าและปล่อยพันธุ์ปลา เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

IMG_2530      เนื่องในวโรกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลยราชสมบัติครบ 70 ปี 9 มิถุนายน 2559 และกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติสมเด็จ       พระนางเจ้า พระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 7 รอบ 12 สิงหาคม 2559
องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง นำโดย นายปฐมพงศ์ ศิลาคม นายกองค์การบริหารส่ววนตำบลนาหนัง พร้อมด้วยคณะ                   ผู้บริหารท้องถิ่น ผู้นำท้องถิ่น หัวหน้าส่วนราชการ และพนักงาน เจ้าหน้าที่ อบต.นาหนัง ทุกท่าน  โดยมี นายคณกร เครือวรรณ     นายอำเภอโพนพิสัย เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฯ