กิจกรรมเคารพธงชาติ

 

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง โดยนายกปฐมพงศ์ ศิลาคม พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร พนักงานส่วนตำบล/พนักงานจ้างองค์การบริหารส่วนตำบล ได้ดำเนินการตามนโยบายในการสนับสนุนส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพื่อให้เกิดความรักชาติเกิดความสามัคคีมีความพร้อมเพียงกันได้แสดงออกถึงการทำงานเป็นทีม เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันและเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการทำงานพร้อมพบปะแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารร่วมกัน นายกปฐมพงศ์ ศิลาคม จึงได้จัดให้มีการเข้าแถวเคารพธงชาติไทย สวดมนต์ไหว้พระ โดยพร้อมเพียงกันในเวลา 08.00 น. ทุกวันจันทร์ ณ บริเวณลานหน้าเสาธง องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง