1

 

สภาพทั่วไป

ประวัติความเป็นมา 

ตำบลนาหนังแยกการปกครองมาจากตำบลชุมช้าง จัดตั้งขึ้นโดยชาวบ้านฆ้องไก่และบ้านวัดหลวง ได้อพยพมาตั้งบ้านเรือนอยู่ร่วมกัน โดยมีขุนพรเจริญเป็นผู้ปกครองคนแรก พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่น้ำท่วมถึง สภาพดินเป็นดินลูกรังแข็ง เสมือนหนังวัวหนังควาย ทำให้การปักดำเป็นไปด้วยความยากลำบาก ชาวบ้านจึงเรียกว่า บ้านนาหนัง” องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง เดิมเป็นสภาตำบลนาหนัง ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.. 2537 ในปี .. 2539

ที่ตั้ง ขนาด อาณาเขต

องค์การบริหารส่วนตำบลนาหนัง ตั้งอยู่เลขที่ 124 หมู่ที่ 15 ตำบลนาหนัง อำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย อยู่ห่างจากอำเภอโพนพิสัย 12 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดหนองคาย 57 กิโลเมตร มีพื้นที่ทั้งหมด 112 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 70,000 ไร่ ทิศเหนือติดต่อกับพื้นที่ตำบลชุมช้าง ทิศใต้ติดต่อกับพื้นที่ตำบลสร้างคอม

ทิศตะวันออกติดต่อกับพื้นที่ตำบลบ้านผือ ทิศตะวันตกติดต่อกับพื้นที่ตำบลสร้างนางขาว

เขตการปกครอง

แบ่งออกเป็น 17 หมู่บ้าน ดังนี้ ( ข้อมูลจากทะเบียนบ้านอำเภอโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย)

หมู่ที่

ชื่อหมู่บ้าน

จำนวนครัวเรือน

ปี 2556

จำนวนครัวเรือน

ปี 2557

หมายเหตุ

เพิ่ม+/ลด

1

นาหนัง

226

226

2

แป้น

148

152

+4

3

ดงบังเหนือ

110

110

4

กุดแกลบ

220

223

+3

5

ก่องขันธ์

270

270

6

ดงสระพัง

197

197

7

ต้อนเหนือ

146

155

+9

8

หนองหอย

265

268

+3

9

นาหว้า

63

63

10

โคกพัฒนา

112

112

11

ใหม่โพธิ์ชัย

336

340

+4

12

โพธิ์ศรี

214

215

+1

13

คำสว่าง

146

148

+2

14

ห้วยคู่

172

173

+1

15

นาเจริญ

161

163

+2

16

ดงสระพัง

142

143

+1

17

แป้นใหม่

136

136

รวม

3,064

3,094

+30